fbpx

นิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

นิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนเมืองคงรับนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนเมืองคงรับนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนเทพาลัย รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทพาลัย รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

คณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา

คณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

ะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ผอ.สุพล เชื่อมพงษ์ ประธานกลุ่มอุบลรัตน์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนทางไกลฯ ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนสุรนารี จำนวน 3 โรงเรียน

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ จำนวน 4 โรงเรียน

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more