fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมการประกวดการเขียนเรียงความ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 6 รอบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 : ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายปุณณวิช ยุระวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และดร.วันทิตา ทะลาสี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการประกวดการเขียนเรียงความ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงษ์ รองผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางกาญจนาภรณ์ จันทรกิติ , นางจิราพร พานสุวรรณ , นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 56 / 2567 สั่งณ วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะที่ 11 นำโดย ดร.ธนวัฒน์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพาลัย

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพาลัย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

คณะตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหิศราธิบดี

คณะตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหิศราธิบดี

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More