fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมการประกวดการเขียนเรียงความ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 6 รอบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 : ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายปุณณวิช ยุระวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และดร.วันทิตา ทะลาสี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการประกวดการเขียนเรียงความ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงษ์ รองผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางกาญจนาภรณ์ จันทรกิติ , นางจิราพร พานสุวรรณ , นางสาวณฐมน ธนกนกนนทณ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQA ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 56 / 2567 สั่งณ วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะที่ 11 นำโดย ดร.ธนวัฒน์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

 การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 รายงานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม ครั้งที่ 1/2564 

 รายงานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม ครั้งที่ 1/2564 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไปเอกสาร

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประเทศ)

การตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ” เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564(ระดับประเทศ)

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู

คณะจากสพฐ.และคณะจากม.ราชภัฎนครราชสีมาในการติดตาม การนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครู

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More