fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กตปนข่าวทั่วไปเอกสาร

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม  ครั้งที่ 2/2564 

 

เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 

เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา