fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครราชสีมา

มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา , นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผอ.รร.บุญวัฒนา ประธานกลุ่ม, คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมออกนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมี นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูมัธยมวชิราลงกรณวราราม ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา