fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ประกายเพชร

ข่าวทั่วไปเอกสาร

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร”

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More