fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวทั่วไป

รางวัล “ประกายเพชร” ประจำปี 2564

การจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” ประจำปี 2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธาน
การประชุมเตรียมการจัดงานแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” ประจำปี 2564
โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพม.นม
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา