fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครราชสีมา
พร้อมด้วย นายประยงค์ ประทุมวัน ผอ.รร. ราชสีมาวิทยาลัย ประธานกลุ่ม รร.ราชสีมา, นายสุพล จอกทอง ผอ.รร.โนนสูงศรีธานี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
นักวิชาการศึกษา, นายจักรพงษ์ พร่องพรมราชและนางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์ ศน.ประจำกลุ่ม รร.ราชสีมา
ได้นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยมี นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผอ.รร.ห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา