fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด และแข่งขันการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 โรงเรียนขนาดเล็ก

โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม สพม.นม

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา