fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การประเมินผลการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว

ท่านรองทวีศักดิ์ สมนอก.ประธานคณะกรรมการ..คณะศึกษานิเทศก์.และคณะกรรมการประเมินผลการเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา