fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม โรงเรียนปากช่อง

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม โรงเรียนปากช่อง

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนเมืองคง

นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนเมืองคง

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

นิเทศติดตามและให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

นิเทศติดตามและให้กำลังใจ การดำเนินงานของโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสายที่ 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.พิมายวิทยา 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสายที่ 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.พิมายวิทยา 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More