fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 4 โรงเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙(COVID-19) โดยมี
คณะกรรมการคือ นายสุกพ รีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.31 นายวิลาศดวงเงิน ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา นางสาววันทิตา ทะลาสี
และนางศศิธร เจริญใจ ศึกษานิเทศก์ สพม.31 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 4โรงเรียน
คือโรงเรียนบุญวัฒนา 2 โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนโนนสมบูรนณ์วิทยา และโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา เพื่อทำความเข้าใจ
กับโรงเรียน รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา