fbpx

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2564

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และดร.วันทิตา ทะลาสี ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

คณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ คณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร. ทวีศักดิ์ สมนอกรอง ผอ.สพม.นม นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสาวภัชชฎา โอษคลัง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนบึงพะไล รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ บุญโต รอง ผอ.สพม.นม พร้อมด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนขามสะแกแสง รับคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ บุญโต รอง ผอ.สพม.นม พร้อมด้วย
นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางจารุวรรณ บุญโต รอง ผอ.สพม.นม นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

โรงเรียนมหิศราธิบดี รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางจารุวรรณ บุญโต รอง ผอ.สพม.นม นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564


แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more

นิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเสิงสาง

นิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเสิงสาง

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read more