fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวทั่วไป

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษากิจกรรมข่าวทั่วไป

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การประเมินผลการเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว

ท่านรองทวีศักดิ์ สมนอก.ประธานคณะกรรมการ..คณะศึกษานิเทศก์.และคณะกรรมการประเมินผลการเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโคยครอบครัว ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แชร์กิจกรรมได้ที่นี่               

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA : Quality Standard Base) SPDCA : MODEL

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาข่าวทั่วไป

แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0 ร มส ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล ของ สพม.นครราชสีมา

แนวทางการแก้ไขนักเรียนที่ติด 0 ร มส ด้วยวิธีการสอนซ่อมเสริมและกระบวนการติดตามผล ของ สพม.นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
ข่าวทั่วไป

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More