fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม โรงเรียนปากช่อง

นที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา , นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผอ.รร.บุญวัฒนา ประธานกลุ่ม, คณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายธนวัฒน์ สุขเกษมผอ ร.ร.ปากช่อง และคณะครู ร.ร.มัธยมด่านขุนทด ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา