fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนเสิงสาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง กรรมการบริหาร และคณะครูได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา โดยได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกียวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา