fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าว

ข่าวทั่วไป

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนประทาย

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ ประจำปี 2564

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรม

ประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นม เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ต่อด้วยการประชุมติดตามและวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธ์เกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน (SPDCA : Quality Standard Base) SPDCA : MODEL

ประชุมเตรียมความพร้อมรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบอิงมาตรฐาน

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่
Read More