fbpx
Tuesday, July 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวทั่วไปเอกสาร

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” 2565

การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล “ประกายเพชร” เป็น โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนจากกระบวนการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการ จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ โดยมีการพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษา รูปแบบการสอนหรือนวัตกรรมต่างๆ ของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรูปแบบการนิเทศการศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะตามศักยภาพและความสนใจ สอดคล้องกับบทบาท และภาระงานที่รับผิดชอบ โดยมุ่งนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในการพัฒนานักเรียน อีกทั้งแต่ละโรงเรียนยังมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงให้มีการคัดเลือกผลงานที่มาจากการบริหาร จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ประสบความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจในผลงาน ที่เกิดขึ้นและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผลงานมีแนวทาง การดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน เพื่อคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งกรรมการคัดเลือกและ ผู้ส่งผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จึงจัดทำคู่มือการคัดเลือกผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รางวัล “ประกายเพชร” ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมคิด ร่วมจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จด้วยดี และมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวงกว้างต่อไป

Link Download https://shorturl.asia/VND7q

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา