fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กตปนกิจกรรม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

 

 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม 

ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา