fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดต าม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21ให้สอดคล้องกับความจำเป็นต่อสถาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา

โดยมีนายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รอง ผอ.สพม. นครราชสีมา ผู้ทรงคุ ณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ สพม.นครราชสีมา เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสุวัจน์ สิปตพัสลภ ในการนี้มีมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา