fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมข่าวทั่วไป

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.นครรายสัมา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน

รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับ พัฒนางานให้สอดคลัองกับภารกิจงาน

ของศึกษานิเทศ ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภ าพการศึกษา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลพ ในการนี้มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา