fbpx

เทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

4 กรกฎาคม 2565
นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ สพม นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.อภิรมย์ สินชุม รองประธานกลุ่มสุรนารี นายชูชาติ อยู่สอาด ตัวแทน กตปน นางสาวภัชชฎา โอษคลัง นายจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ และนานพลากร ศรีพูนทอง นักจิตวิทยา ได้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา
%d bloggers like this: