fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนเมืองคง

นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ สพม นครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.อภิรมย์ สินชุม รองประธานกลุ่มสุรนารี นายชูชาติ อยู่สอาด ตัวแทน กตปน นางสาวภัชชฎา โอษคลัง นายจิราพร พานสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ และนานพลากร ศรีพูนทอง นักจิตวิทยา ได้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา