fbpx
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ บุญโต รองผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายธนกร. วราวิทยาวุฒิ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา