fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารการจัดการศึกษากิจกรรม

ะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา
พร้อมด้วย นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา