fbpx
Sunday, June 16, 2024
Latest:
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรม

นิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายวินัย ฉายทองคำ คณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.), นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผอ.ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา, นายบัณฑิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้โรงเรียนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร ทองคลี่ ผอ ร.ร.มัธยมด่านขุนทด และคณะครู ร.ร.มัธยมด่านขุนทด ร่วมให้การต้อนรับ

แชร์กิจกรรมได้ที่นี่

Leave a Reply

ติดต่อเรา